Search form

Mátio 9:16

16Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Yɛ̌ mmu apú kway bɛsɔt ɛbhɔ́kɔ́ndɛn nkɔ anchók mbok ndǔ ɛsɨ́ ndɛn? Mbák mmu ankʉ nɔ, ɛbhɔ́kɔ́ndɛn nkɔ ɛ́ŋàti, ɛnkʉ mbokó ndɛn ánchɨk ancha ɛsɨ́ mbok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index