Search form

Mátio 9:17

17Nɛ ntá bo abhɛn báfyɛ mmɛ́m ndǔ bɛbhǎ nkwɔbhanya, bápú fyɛ mmɛ̌m bakɔ amɛm ɛbhǎ nkwɔbhɛnya ɛnɛ ɛsɨ. Mbák mánkʉ́ nɔ, ɛbha ɛ́sɛn, ɛnchɔŋɔ, nɛ mmɛm andɔk amɨk. Báfyɛ mmɛm bakɔ chi ndǔ ɛbhǎ nkwɔbhɛnya ɛnɛ ɛkɔ. Mbák mánkʉ nɔ, mmɛm ápú rɔŋ amɨk nɛ ɛbha ɛpu sɛn ɛnchɔŋɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index