Search form

Mátio 9:18

Yesu aŋɛmɛ mmɔ̌ mǔnti

(Mk 5.21-43; Lk 8.40-56)

18Ɛnɛ́ Yesu abhʉɛt bɛghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, bápɛ́rɛ ghɔ mǔnti bo Israɛl amɔt arɔk akwɛ́n yi bɛkak, abho bɛrɛm bɛ, “Ɛta, mɔ́wa agu nɛ́nɛ. Chí mɔ́ngɔrɛ́. Nnɨkmʉɛt, twɔ́ nyaŋá amɔ yi amʉɛt, nɛ chɔŋ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index