Search form

Mátio 9:2

2Bǒfú bátwɔ́ nɛ mbɛ́ntí amɔt anɛ bápɔ́kɔ́ ndǔ bɛkpaka ntá yi. Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyǔ nɛka ɛnɛ́n bábhɔ́ŋɔ́ nɛ yi bɛ abhɔŋ bɛtaŋ bɛbu mmu wu, arɛm ntá yi bɛ, “Mɔ́wa, ɔ́kɛ́ chay, mfóŋórí bɛbʉ́ ɛbhɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index