Search form

Mátio 9:20

20Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ, ngɔrɛ́ amɔt afú Yesu ansɛm, arɔk pɛtii, atɔk nkokoŋ nkú yi. Ngɔrɛ́ wu ǎfɛ̀rɛ nyaka manoŋ ndǔ mamiɛ́ byo nɛ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index