Search form

Mátio 9:21

21Akʉ nɔ́ mbɔnyunɛ arɛm nyaka nɛ mmʉɛt yi bɛ, “Mbák ntɔk yɛ̌ chi nkokoŋ ndɛn Yesu, chɔŋ ntaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index