Search form

Mátio 9:23

23Yesu afʉɛ́t yɛ are rɔŋ ndǔ ɛkɛt ɛnɛ mǔnti bo Israɛl wu. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, achwe anywɔ́p, aghɔ́ bafě babhaŋ nɛ ngɛ́mtay bho ndǔ bádì kɛbhɔ nɛ bɛyǎ ɛwat.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index