Search form

Mátio 9:24

24Aghati bɔ́ mankɛm bɛ, “Fú ká kpɨ́k, mɔ́nɛ abhɨ́kɨ́ gú. Ǎbhʉrɛ chí kɛnɔ́.” Bɔ́ mankɛm báré way Yesu way.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index