Search form

Mátio 9:25

25Bǒ nnɛrɛ́kɛt bátɛ́n nɔ́kɔ́ bhɔ nɛfí, Yesu arɔk kɛkwɔt nɛ ngú wu, ákɛ́m yi ndǔ awɔ́, mɔ́wu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, afate.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index