Search form

Mátio 9:27

Yesu akʉ manɛ́mámɨk bati apay babho bɛghɔ mbaŋ

27Ɛnɛ́ Yesu árɔ́ nɛbhʉɛt wu árɔ̀ŋ ambɨ, manɛ́mámɨk bati apay babho bɛkoŋo yi mámbɨk nɔkɔ bɛ, “Mmɔ̌ Mfɔ Debhít, ghɔ́ bhɛsɛ ntínso!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index