Search form

Mátio 9:28

28Mpok Yesu achwe anywɔ́p, manɛ́mɛ́ amɨ́k bhɔ bákóŋo yi arɛ́. Abhɛ́p bhɔ bɛ́ “Mǎnókó bɛ mɛ̌kwáy bɛkʉ mǎngɔ́ mbaŋ?” Bákɛ́mɛ bɛ, “Acha, sɛ́noko.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index