Search form

Mátio 9:3

3Ɛkʉ mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn bachi arɛ bábho bɛrɛm nɛ mmʉɛ́t ɛyap bɛ, “Ǎrɛm kpát mbɔ bhɛ́ achi Mandɛm! Mandɛm aywǐnti kɛ̌ ákway bɛ́fóŋóri bɛbʉ́ mmu!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index