Search form

Mátio 9:30

30Amɨ́k ánɛ́nɛ bhɔ tɛ́mté, bapɛt babho bɛghɔ mbaŋ. Yesu asɛmti bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index