Search form

Mátio 9:31

31Yɛ̌ nɔ́, bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́, mángati nɔkɔ bho ndǔ atú ɛtɔk wu ankɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index