Search form

Mátio 9:32

Yesu akʉ mbók abho bɛrɛm kɛpɨ

32Bǒ-bhɔ bati apay bárɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, bǒfu basɔt mbók bárɔ́k ntá Yesu nɛ yi. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ kɛ ɛ́kʉ́ nyaka yi ákwɛ́nɛ́ kɛbhok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index