Search form

Mátio 9:33

33Yesu abók ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ. Ɛ́rɔ́ mmu wu, abho bɛrɛm kɛpɨ tɛ́mté. Bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́, babhak maknkay, bábhó bɛrɛm bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghɔ́ ɛnɛ ɛnyu fá amɛm ɛtɔk Israɛl.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index