Search form

Mátio 9:34

34Kɛ bǒnkwɔ Fárisi báré rɛm chi bɛ, “Chí mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ kɛ̌ áchyɛ́ Yesu bɛtaŋ bɛ́bok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index