Search form

Mátio 9:35

Yesu ǎghɔ bho ntínso

35Yesu ǎkɔ̀ nyaka amɛm bɛtɔk bɛgho nɛ ndǔ bɔ̌bɛtɔk, antɔŋ nɔkɔ bho amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl. Nɛ angati nɔkɔ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm. Ǎbù nyaka bo abhɛn bárɔ̀ŋ ntá yi nɛ mame mɛnyu nɛ mɛnyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index