Search form

Mátio 9:36

36Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ ngɛ́mtay bho bátwɔ̀ ntá yi, aghɔ́ bhɔ ntínso mbɔnyunɛ báchi ndǔ ɛsɔŋɔri, kɛbhɔ́ŋ nkwak, mbɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mbabhɛri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index