Search form

Mátio 9:38

38Nɨk yɛ ka mmʉɛt ntá Mandɛm mmu achi mbɔŋɔ́nkɨ bɛ́ ántó bakʉ̌ bɛtɨk mamfɛrɛ mbwɔt ɛbhɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index