Search form

Mátio 9:4

4Yesu arɨŋɨ nkaysi yap, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎkàysi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index