Search form

Mátio 9:5

5Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chí wɨkɨrɨk chí ɛnɛ? Bɛrɛm bɛ, ‘Mfóŋórí bɛbʉ́ bhɛ,’ kɛ chi bɛrɛm bɛ, ‘Faté kɔ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index