Search form

Mátio 9:8

8Bo bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari, bábhak maknkay tontó, babho bɛbɨti Mandɛm mmú áchyɛ́ nkwǎ ɛnyǔ bɛtaŋ ɛbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index