Search form

Mátio 9:9

Yesu abhɨŋɨ Mátio bɛ ámbák nkoŋo ywi

(Mk 2.13-17; Lk 5.27-32)

9Ɛnɛ́ Yesu árɔ́ ɛbhak ɛnɛ yi ábú mbɛ́ntí ákɔ̀, árɔ̀ŋ, aghɔ́ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti amɔt chɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́bɛtɨk ɛyi. Aka nnyɛ́n bɛ Mátio. Abhɨŋɨ yí, arɛm bɛ, “Twɔ́, bhák nkoŋo wa.” Mátio afate, abho bɛkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index