Search form

Nkwɔ Rom 1:1

Pɔ̌l ǎtò bakak ntá bǒnkwɔ abhɛn Rom

1Mɛ Pɔ̌l kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí mɔ̌bɛtok Yesu Kristo. Mandɛm abhɨ́ŋɨ́ mɛ bɛ mbak mǔnto, abhʉrɛ mɛ nyáŋá bɛ ngati bhó Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index