Search form

Nkwɔ Rom 1:10

10Nchí nɨkmʉɛt bɛ mbák chí nkaysi Mandɛm, yi ánkwak mɛ mbɔ̌ŋ mbi bɛ́twɔ awu nɛ́nɛ ndu bɛghɔ bhe. Nnáŋ njambɨ nnu bɛ́twɔ awu ndɔŋ ɛchak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index