Search form

Nkwɔ Rom 1:11

11Mbɔ̌ŋ bɛyǎ ɛkwak bɛghɔ bhe ndu bɛkʉ mǎmbɔŋ ákɔ́rɛ́ ndu áfɔ́k anɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áchyɛ chɔŋ be bɛ mǎntáŋ ndǔ mbi Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index