Search form

Nkwɔ Rom 1:12

12Ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m nɔ chi bɛ, sɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛfyɛ batɨ ntɨ, nɔ chí bɛ, mǎnsɔt nɛka ɛnɛka nɛ Yesu mǎmfyɛ mɛ ntɨ, mɛ nkwɔ nsɔt nɛka ɛná nɛ Yesu mfyɛ́ bhe ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index