Search form

Nkwɔ Rom 1:13

13Bɔ̌ma, nnáŋ ntɨ bɛ́twɔ awu bɛyǎ mpok, kɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok ɛnyɨŋ ɛ́chɛ̀t mɛ mbi. Nnáŋ nte bɛ́twɔ awu bɛ bɛtɨk ɛbha mɛnyu kɛpɛm ndǔ nkwɔ ywɛka mbɔ ɛnyu bɛ́kʉ̀ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl amɛm bɛtɔk bɛchak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index