Search form

Nkwɔ Rom 1:14

14Mbɔ̌ŋ barɛm bɛkwɔ ntá bo abhɛn amɨ́k anɛnɛ bhɔ nɛ ntá bǒbhɨ, nɛ ntá barɨŋɨ ɛ́káti nɛ abhɛn babhɨkɨ rɨŋɨ ɛkáti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index