Search form

Nkwɔ Rom 1:15

15Ɛ̌ti yɔ, mbɔŋ yɛ bɛyǎ ɛkwak ndu bɛghati be nkwɔ bǒ bǎchi Rom Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index