Search form

Nkwɔ Rom 1:16

Mbok Ndɨ́ndɨ́ abhɔŋ bɛtaŋ

16Mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbɔnyunɛ yɔ achi bɛtaŋ Mandɛm ndǔ bɛpɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó yɔ bɛbho nɛ bo Israɛl, nɛ bɛghaka ntá abhɛn bapu bo Israɛl nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index