Search form

Nkwɔ Rom 1:17

17Mbok Ndɨ́ndɨ́ kɛ ákʉ̀ mándɨ́ŋɨ́ ɛnyu Mandɛm ákʉ̀ bo mambak chak bɛsí bhi. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yàŋ chi bɛ bo mámbɔ́ŋ nɛka nɛ Yesu, mándɔk ambɨ bɛkʉ nɔ tɛ ndǔ ngwɛnti. Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Mandɛm, Mandɛm ákʉ̀ yi ambak chak bɛsí bhi nɛ chɔŋ ambɔ́ŋ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index