Search form

Nkwɔ Rom 1:18

Nkwǎŋwaŋ nkɛm achi mmu bɛbʉ́

18Mandɛm ǎkʉ bɛběntɨ bhi mɛ́mfú amfay mɛ́nsɛp amɨk ndǔ bɛbʉ́ nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn bápú koŋo mbi ywi bákʉ̀. Bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́chyɛ̀t bo báchák mbi bɛrɨŋɨ tɛtɛp Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index