Search form

Nkwɔ Rom 1:19

19Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu ákway bɛrɨŋɨ ɛ̌ti Mandɛm bɛ́chí kpoŋoroŋ ntá bǒ abhɛn bákʉ̀ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɔ mbɔnyunɛ Mandɛm atɔŋ bɔ́ ntá yap bɛ mandɨŋɨ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index