Search form

Nkwɔ Rom 1:2

2Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ kɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛchyɛ tɛ mpok Yesu ábhɨ́kɨ́re two fá amɨk. Afʉɛ́t ntá barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi bɛkʉ nɔ, nɛ bɔ básɨ́ŋ ɛ̌ti bariɛp amɔ amɛm Ɛkáti Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index