Search form

Nkwɔ Rom 1:20

20Bɛbho ndǔ mpok anɛ Mandɛm aghoko mmɨk, mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi aghoko bɛ́tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ bɛtaŋ ɛbhi nɛ ɛnyǔ mmu yi achi mbɔ Mandɛm. Ndu ɛchi bɛ, bápú ghɔ yi nɛ amɨ́k ntí apu anɛ bɔ bárɛ̀m bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛpu nɛ bhɔ ndu bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index