Search form

Nkwɔ Rom 1:21

21Yɛ̌ndu bɔ bárɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ Mandɛm achi, babhɨkɨ chyɛ yi kɛnókó mbɔ Mandɛm, nɛ yɛ̌ chi bakak bábhɨkɨ chyɛ yi. Kɛ bárɔ́bhɛ́ kaysi chi bɛchǒŋ mɛnyɨŋ nɛ bɔ kɛkway bɛjwimɛn ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ bɔ mandɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index