Search form

Nkwɔ Rom 1:22

22Yɛ̌ndu bárɛ̀m bɛ babhɔŋ kɛboŋ barɔp chi bɛchɨŋtǐ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index