Search form

Nkwɔ Rom 1:23

23Bárɔ́ bɛchyɛ kɛnókó ntá Mandɛm mmu apu gu, bárɔ́bhɛ chyɛ kɛnókó chi ntá mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bághókó nɛ amɔ. Mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛchi mbɔ nkwǎŋwaŋ nɛ bɛchak bɛchi mbɔ kɛnɛn nɛ bɛ́chák mbɔ nnya ɛnɛ́ bɛkak mɛnwi, nɛ ɛbhɛ́nɛ́fú mbɔ nnya ɛnɛ ɛ́su mɛniɛ amɨk. Bɔ mɛnkɛm bɛ́gùgu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index