Search form

Nkwɔ Rom 1:24

24Ɛ̌ti yɔ, Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ bɛ mámkpɨk mánkʉ bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn batɨ yap áŋwaka bɛ mánkʉ, ɛnyu ɛnɛ básɔ̀t mmʉɛt ɛyap bɛkʉ nɛ batɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ̀ bhɔ ntíánwɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index