Search form

Nkwɔ Rom 1:25

25Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ mbɔnyunɛ barɔ mɛnoko mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp ɛ̌ti yi bárɔbhɛ koŋo chi nsé. Nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó kɛ bɔ bárɔ́bhɛ́ chyɛ kɛnókó, puyɛ̌ mmu anɛ ághókó yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Yi kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ bakak mpoknkɛm. Amen.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index