Search form

Nkwɔ Rom 1:26

26Ndu bákʉ̀ ɛnyu yɔ kɛ Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ bɛ máŋwáká nɔ́kɔ́ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ̀ bhɔ ntíánwɔ́p. Baghɔrɛ́ bhap bárɔ babhakanɛm bárɔbhɛ bhʉrɛ chi nɛ batɨ baghɔrɛ́, ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhɨkɨ kway wawak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index