Search form

Nkwɔ Rom 1:27

27Ɛnyumɔt kɛ ɛchi nkwɔ nɛ babhakanɛm. Bárɔ baghɔrɛ́ bárɔbhɛ ŋwaka bɛbhʉrɛ chi nɛ batɨ̌ babhakanɛm, ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhɨkɨ kway. Bákʉ̀ baraka ntíánwɔ́p nɛ batɨ̌ babhakanɛm. Bákʉ̀ nɔ mámbɔŋ nɔkɔ ntɛmsi anɛ akway nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index