Search form

Nkwɔ Rom 1:28

28Tɛ̌ndu bǒbhɛn bábhɨ́kɨ́ yaŋ bɛkaysi ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bárɨ́ŋɨ́ bɛ ɛchi tɛtɛp ɛ̌ti Mandɛm, Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ. Arɔ́ bhɔ́ ndǔ bɛpɔ̌ nkaysi yap, nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɨkɨ kway bɛ bɔ mankʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index