Search form

Nkwɔ Rom 1:29

29Batɨ yap ájwí nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ ndak abʉ́abʉ mbɔ bɛkʉ bɛbʉ́ nɛ bɛfyɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ bo bachak, nɛ ɛpɨŋ bɛyaŋ bɛkʉ batɨ bɛbʉ́, nɛ mpabhamɨ́k, nɛ bɛway bho, nɛ bɛtaŋa ɛbhɛn mmu ábhɔ̀ŋ nɛ batɨ ndu áyɛ̀nti mmʉɛt nɛ bhɔ, nɛ bɛrwɔ bho, nɛ ɛpɨŋ bɛkʉ batɨ bɛbʉ́, nɛ ɛnáŋtí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index