Search form

Nkwɔ Rom 1:3

3Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ achí ɛ̌ti Mɔ́ywi. Yí achi nyaka ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít ndǔ nɛtwɔ́ anɛ yi átwɔ́ fá amɨk mbɔ nkwǎ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index