Search form

Nkwɔ Rom 1:30

30Nɛ bɛrɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti bo ndǔ bɛchɔ́ŋti manyɛ́n ayap, nɛ bɛpap Mandɛm, nɛ nɛsaŋ, nɛ nɛyoŋómʉɛt, nɛ mpányu, nɛ bɛkaysi babhi akɔ anɛ bɛkʉ bɛbʉ́, nɛ bɛtaŋ ntí nɛ bɔtáyap nɛ bɔmáyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index