Search form

Nkwɔ Rom 1:31

31Nɛ bɛbhak ɛchɨŋtímu, nɛ ɛpɨŋ ɛnɛ mmu apu bhʉɛrɛ bariɛp, nɛ bɛbhɔŋ ntɨ ɛnɛn mmu abhɨkɨ bhɔŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ, nɛ bɛbhɔŋ ɛpɨŋ ɛnɛ mmu apu ghɔ batɨ ntínso.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index