Search form

Nkwɔ Rom 1:32

32Bǒbhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bárɨŋɨ bɛ Mandɛm arɛm bɛ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bábhɔŋ bɛgu. Yɛ̌ nɔ, bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɔ nɛ bárɔ̀ŋ tɛ ambɨ bɛka nɛ bo bachak abhɛn bákʉ̀ bhɔ bɛ ɛrɨ bɛkʉ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index